PLANAVIMO DOKUMENTAI

PATVIRTINTA

Tauragės socialinių paslaugų centro direktorės 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.V- 17

SUDERINTA

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja 2018 m. kovo 26 d.

TAURAGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROJI INFORMACIJA

Tauragės socialinių paslaugų centras(toliau- Centras) – biudžetinė įstaiga, teikianti viešąsias socialines paslaugas Tauragės rajono gyventojams.

Centras įsteigtas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 300. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį–finansinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Socialinių paslaugų centras turi šiuos struktūrinius padalinius: Tauragės nakvynės namus ir Moterų krizių centrą. Struktūriniai padaliniai veikia pagal Socialinių paslaugų centro direktoriaus patvirtintus nuostatus.

Socialinių paslaugų centro adresas: Tauragė, K. Donelaičio g. 21.

Socialinių paslaugų centro vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.socialiniupaslaugucentras.lt.

Centro misija - teikti socialines paslaugas ekonominių, teisinių ir organizacinių priemonių pagalba, siekti sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims ir šeimoms, kurių gyvenimo sąlygos dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra nepakankamos, jog jie tinkamai galėtų pasirūpinti savimi patys. Siekti asmens sąveikos su jų socialine aplinka pokyčių. Didinti Tauragės rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis, kai žmogus dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti, bei padėti integruotis į visuomenę. Įgalinti paslaugų gavėjus tarpusavio santykių bei socialinių problemų sprendimui, gyvenimo kokybės gerinimui.

Centro vizija– būti modernia įstaiga teikiančia aukštos kokybės socialines paslaugas, orientuotas į paslaugų gavėjus. Centras atviras visuomenei, besiintegruojantis į Lietuvos ir Europos sistemą, besiorientuojantis į regiono poreikius ir interesus.

Centro tikslas– teikti socialines paslaugas Tauragės miesto gyventojams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims (šeimoms) sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius, padedant įveikti socialinę atskirtį. Siekti optimalių rezultatų, atitinkančių paslaugų gavėjų poreikius, išsaugant informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

Centro uždaviniai - sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti; organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, asmenims, atsidūrusiems socialinėje atskirtyje; įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, vykdyti pavestas funkcijas.

Centro veikla - teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauja bei atstovauja tarp asmens (šeimos) ir institucijų; priima iš gyventojų prašymus bei reikiamus dokumentus dėl Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų gavimo ir teikia juos Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui sprendimui priimti; vertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį; teikia gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kitas bendrąsias socialines paslaugas; teikia pagalbos į namus paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims; teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus bei socialinėje atskirtyje atsidūrusioms šeimoms; teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, benamiams ir kitiems socialinės rizikos asmenims; teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas; aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis; organizuoja ir teikia transporto paslaugas; teikia apgyvendinimo Tauragės nakvynės namuose ir Moterų krizių centre paslaugas; organizuoja pirties paslaugas; moka pagalbos pinigus; išmoka grynuosius pinigus socialinės paramos gavėjams; priima prašymus iš labiausiai nepasiturinčių asmenų, norinčių gauti maisto produktus iš intervencinių atsargų; vertina socialinius poreikius dėl neveiksnumo ar veiksnumo apribojimo; rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo, prevencijos ir kitus su vykdoma veikla susijusius projektus; organizuoja ir koordinuoja Socialinių paslaugų centro padalinių veiklą; dalyvauja rengiant socialines paslaugas reglamentuojančius savivaldybės norminius teisės aktus; bendradarbiauja su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, sveikatos, švietimo ir kitomis organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis; organizuoja viešojo pirkimo konkursus; renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas; rengia Socialinių paslaugų centro biudžeto projektą, valdo biudžeto asignavimus, naudoja biudžeto lėšas veiklai organizuoti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti; rengia finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą.
Centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 46,75 pareigybės. Dirba 47 darbuotojai, iš jų – 13 socialinių darbuotojų , 22 individualios priežiūros personalas (8 socialinio darbuotojo padėjėjai ir 14 lankomosios priežiūros darbuotojų) ir 12 kito personalo (vadovas, buhalteriai, psichologas, informatikas, vairuotojai, darbininkas, valytoja, kūrikai).
2017 metais socialiniai darbuotojai dalyvavo 7 profesinės kompetencijos tobulinimo programose iš jų dvejuose supervizijų procesuose. Socialinių darbuotojai keldami savo profesinę kvalifikaciją yra įgiję: 6 vyresniojo socialinio darbuotojo ir 2 socialinio darbuotojo kvalifikaciją, apskaitos darbuotojai ir vadovai dalyvavo UAB ,,FACTUS SUM “ organizuotuose seminaruose finansinės apskaitos klausimais bei darbo apmokėjimo klausimais.
Siekdamas gerų rezultatų, Centras bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Pirminės sveikatos priežiūros centru, mokyklomis, seniūnijomis, vaikų dienos centrais, darželiais, policijos komisariatu, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centru ir kt.

Centro paslaugų gavėjai -Socialinės rizikos šeimos, kuriose auga vaikai iki 18 metų ir kuriose bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystimuisi bei saugumui; vaikai iš socialinės rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų; asmenys, atsidūrę krizinėje situacijoje (socialinės rizikos suaugę asmenys, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, patyrę smurtą šeimoje); asmenys, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir/ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, kiti asmenys ir šeimos.

Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašas:

Eil.

Nr.

Kodas

SPIS-e

Paslaugos pavadinimas
Bendrosios socialinės paslaugos
1. 201 Informavimas
2. 202 Konsultavimas
3. 203 Tarpininkavimas ir atstovavimas
4. 204 Maitinimo organizavimas
5. 218 Aprūpinimas būtinaisiais drabužiais ir avalyne
6. 206 Transporto organizavimas
7. 207 Sociokultūrinės paslaugos
8. 208 Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
9. 200 Kitos bendrosios socialinės paslaugos
10. 501 Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
11. 601 Parama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų
Specialiosios socialinės paslaugos
12. 310 Pagalba į namus
13. 222 Laikinas apnakvindinimas
14. 320 Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
15. 340 Laikinas apnakvindinimas
16. 370 Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centre
17. 350 Intensyvi krizių įveikimo pagalba
18. 360 Psichosocialinė pagalba
19. 300 Pagalbos pinigai

Centro vykdomas socialinis darbas –profesionali veikla, padedanti tenkinti asmens gyvybinius poreikius, atkuriant jo ir visuomenės santykius. Racionaliai panaudojant turimus išteklius teikti paslaugų gavėjų lūkesčius atitinkančias aukštos kokybės socialines paslaugas, užtikrinti jų prieinamumą, savalaikiškumą, patikimumą, etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, tęstinumą bei saugumą. Tam, kad ši veikla vyktų ir nuolat tobulėtų, būtinas kryptingas ir kokybiškas darbas, gerai apgalvotas planas ir priemonės.

Tauragės socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos tobulinimo perspektyvos:

1. Siekiant aukštos teikiamų socialinių paslaugų kokybės, nuolat analizuoti gyventojų poreikius ir gerinti įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kokybę, efektyvinti įstaigos veiklą, socialinio darbo ir socialinių paslaugų teikimo procesą, inicijuoti socialinių paslaugų plėtrą įstaigoje.

2. Kompleksinių socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms bei šeimoms atsidūrusioms krizinėje situacijoje.

3. Teikiamų socialinių paslaugų plėtra iš Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sukūrimo – asmeninio asistento paslaugų teikimas proto ar psichikos negalią turintiems asmenims (gavus finansavimą).

4. Kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus – atvejo vadyba.

Poreikio dienos socialinei globai išsiaiškinimas ir pasiruošimas šios paslaugos teikimui (licenzijos įgijimas, lėšų ir personalo poreikio paskaičiavimas).

5. Poreikio dienos socialinei globai išsiaiškinimas ir pasiruošimas šios paslaugos teikimui (licenzijos įgijimas, lėšų ir personalo poreikio paskaičiavimas).

6.Laiku ir tinkamai, pagal įsipareigojimus, vykdomos projekto ,,Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ veiklos.

7.Kokybiškų, saugių, savalaikių ir kvalifikuotų socialinių paslaugų, atitinkančių paslaugų gavėjų lūkesčius ir reikalavimus teikimas, socialinių paslaugų kokybės gerinimas, įgyvendinant EQUASS kokybės sistemą.

II. TAURAGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

Centras, vykdydamas savo veiklą, prisideda prie Tauragės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 01 strateginio tikslo ,,Kurti patrauklias gyvenimo sąlygas, didinant viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ įgyvendinimo, vykdydama 01.10 programą ,,Socialinės paramos įgyvendinimo programa“ ir 04 strateginio tikslo ,, Optimizuoti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą , gerinant gyventojų ir ūkio subjektų aptarnavimo kokybę“, vykdydama 04.03 programą ,, Tauragės rajono plėtros projektų programa“.
01.10 programos įgyvendinimo paskirtis – integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones. Įgyvendinant tęstinę programą formuojama ir įgyvendinama savivaldybės socialinės plėtros politika.
04.03 programos įgyvendinimo tikslas – pasinaudojant finansinėmis priemonėmis mažinti rajono ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus, didinti rajono konkurencingumą. Siekiant pritraukti investicijas ir užtikrinti efektyvų įgyvendinamų projektų valdymą, yra svarbus ne tik struktūrinę paramą administruojančių institucijų veiklos efektyvumas, bet ir savivaldybės institucijų ir įstaigų gebėjimai administruoti projektus.

2018 metų numatomas vykdyti veiklos planas(10.Socialinės paramos įgyvendinimo programa)

__________________________________________________________________

Nuoroda atsisiuntimui - 10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa