VEIKLOS SRITYS

TAURAGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Tauragės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Tauragės rajono gyventojams. Centro tikslas – didinti visų Tauragės rajono bendruomenės narių galimybes gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims/šeimoms. Centras siekia sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti.

Centras turi du struktūrinius padalinius: Tauragės nakvynės namus, Moterų krizių centrą.
Socialinių paslaugų centro funkcijos :

 • teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauja bei atstovauja tarp asmens (šeimos) ir institucijų;
 • priima iš gyventojų prašymus bei reikiamus dokumentus dėl Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų gavimo ir teikia juos Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui sprendimui priimti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 • teikia gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kitas bendrąsias socialines paslaugas;
 • teikia pagalbos į namus paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims;
 • teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus;
 • vykdo atvejo vadybos procesus;
 • teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, benamiams ir kitiems socialinės rizikos asmenims;
 • teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas;
 • aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;
 • organizuoja ir teikia transporto paslaugas;
 • teikia laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas;
 • organizuoja pirties paslaugas;
 • moka pagalbos pinigus;
 • priima prašymus paramai maisto produktams gauti iš intervencinių atsargų;
 • rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo, socialinės integracijos, prevencijos ir kitus su vykdoma veikla susijusius projektus;
 • organizuoja ir koordinuoja Socialinių paslaugų centro padalinių veiklą;
 • dalyvauja rengiant socialines paslaugas reglamentuojančius savivaldybės norminius teisės aktus;
 • bendradarbiauja su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, sveikatos, švietimo ir kitomis organizacijomis;
 • organizuoja viešojo pirkimo konkursus;
 • renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas;
 • rengia Socialinių paslaugų centro biudžeto projektą, valdo biudžeto asignavimus, naudoja biudžeto lėšas veiklai organizuoti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;
 • rengia finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą;
 • vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų pavestas veiklas.
  Tauragės socialinių paslaugų centro įgyvendinti ir įgyvendinami projektai:

Tauragės socialinių paslaugų centras, kaip projekto vykdytojas, įgyvendino projektą ,,Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje vystant socialinių paslaugų centro infrastruktūrą“ projekto kodas VP3-2.4-SADM-01-R-71-001. Įgyvendinus projektą buvo išplėtota Tauragės rajono socialinių paslaugų infrastruktūra. Išvysčius Socialinių paslaugų centro (toliau – SPC) infrastruktūrą ir įsteigus Moterų krizių centrą (toliau – MKC) padidėjo paslaugų pasiūla bei kokybė, kadangi socialinių paslaugų gavėjams buvo užtikrintas pakankamas paslaugų kiekis bei kokybė. Kalbant apie projekto išskirtinumą, pabrėžtinas paslaugų kompleksiškumas. MKC klientams, atsižvelgiant į jų poreikius yra prieinamas platus paslaugų kompleksas (psichologinė pagalba, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, elementarių buitinių sugebėjimų ugdymas, higienos paslaugos, laikino apgyvendinimo paslaugos, dienos užimtumo paslaugos, kt.). Toks paslaugų kompleksiškumas užtikrina nepertraukiamą ir integralią (tiek laiko, tiek vietos prasme) socialinę paslaugą, kuri yra prieinama SPC ir MKC paslaugų gavėjams.

Tauragės socialinių paslaugų centras, kaip projekto vykdytojas, įgyvendino projektą ,,Tauragės nakvynės namų rekonstrukcija, projekto kodas VP3-2.4-SADM-01-R-72-002. Įgyvendinus projektą pagerintas laikino apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugos teikimas socialinės rizikos suaugusiems asmenims. Nakvynės namuose socialines paslaugas gauna 40 asmenų vienu metu, be to kvalifikuotai pradėta teikti laikino apnakvindinimo paslauga. Projekto įgyvendinimas padeda patenkinti ne tik būtinuosius tikslinės grupės asmenų laikinojo apgyvendinimo poreikius, bet ir padeda socialinius ryšius praradusiems asmenims grįžti į pilnavertį gyvenimą, skatina juos susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą, motyvuoja gydytis priklausomybės ligas, skatina integruotis į darbo rinką.
Tauragės socialinių paslaugų centras, kaip projekto partneris, dalyvavo projekto ,, Socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką per kompleksinės pagalbos suteikimą“ projekto kodas VP1-1.3-SADM-02-K-03-087įgyvendinime. Projekto tikslas – grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę. Projektas buvo skirtas moterims po ilgesnės pertraukos grįžtančioms į darbo rinką, benamiams, socialinės rizikos asmenims. Projekto metu tikslinės grupės asmenys buvo informuojami, konsultuojami, lavinami jų bendrieji bei profesiniai įgūdžiai, teikiamos praktinio bei profesinio mokymo ir įdarbinimo paslaugos, taip užtikrinamas darbingų asmenų patekimas į darbo rinką.

Tauragės socialinių paslaugų centras, kaip projekto vykdytojas, 2017 m. birželio 16 d. pasirašė sutartį dėl projekto ,,Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo, projekto Nr.08.1.-CPVA-R-407-71-0004. Projektu sprendžiama nepakankamos socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų) pasiūlos ir prieinamumo problema asmenims su negalia (išskyrus proto ir psichikos negalią turinčius asmenis) Tauragės rajono savivaldybėje. Projekto tikslinė grupė – Tauragės rajono savivaldybėje gyvenantys asmenys su negalia (išskyrus proto ir psichikos negalią turinčius asmenis) bei jų šeimos nariai. Projektas orientuojamas į bendruomeninių, nestacionarių socialinės priežiūros paslaugų teikimą neįgaliesiems asmenims.

Tauragės socialinių paslaugų centras 2017 m. rugsėjo 11 d. pasirašė sutartį su VŠĮ Valakupių reabilitacijos centru dėl dalyvavimo projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. Kad įgyvendintume centro viziją, pagrindinį dėmesį reikėtų skirti teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimui bei gerinimui. Šioje srityje tikime, kad EQUASS kokybės sistemos įdiegimas padėtų užtikrinti kokybės principus ir kriterijus – prieinamumą, perkamumą, orientuotą į paslaugų gavėją, įvairiapusiškumą, paslaugų tęstinumą ir orientaciją į rezultatus.

„Maisto bankas“ – teikia paramą maisto produktais Tauragės miesto gyventojams. 2010 m. spalio mėn. pasirašyta tolimesnė bendradarbiavimo sutartis su „Maisto banko“ padaliniu Klaipėdoje. Socialinių paslaugų centras maistą dalina keturias dienas per savaitę, (t.y. pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį). Maistas yra skiriamas socialiai remtiniems asmenims, socialinės rizikos šeimoms, bet didžiausias dėmesys skiriamas šeimoms su vaikais.

Nuo 2010 m. sausio mėn. Socialinių paslaugų centras priima prašymus dėl maisto produktų iš intervencinių atsargų – labiausiai nepasiturintiems Tauragės miesto gyventojams. Per metus parašoma apie 1500 prašymų.

ATASKAITOS

2017 METŲ ATASKAITA
2018 METŲ ATASKAITA